Poskytované služby

Poskytování služby v logopedické ambulanci probíhá v přítomnosti rodiče či jiné pověřené osoby v dopoledních i odpoledních hodinách.

Klinický logoped hodnotí úroveň vývoje řeči a komunikačních dovedností, volí speciální logopedické postupy pro edukaci a reedukaci řeči. Při vyšetření se využívají různé testy (test na fonematický sluch, lateralitu, jazykový cit, test 3F, MAST). K rozvíjení komunikačních dovedností jsou používány logopedické knihy, logopedická pexesa, hry, moderní počítačové programy a speciální pomůcky (špátle, logopedické sondy, bzučák)

Závažná porucha komunikace je nejčastěji důsledkem:

  • vrozených poruch – mozkové obrny, těžkého sluchového postižení, těžkých vývojových vad řeči, mentálního postižení, poruch autistického spektra, kombinovaných postižení
  • získaných poruch – po cévní mozkové příhodě, úrazech mozku, nádorech mozku, získaného těžkého sluchového postižení, získaných kombinovaných postižení
  • degenerativních onemocnění – sklerózy multiplex, muskulární dystrofie, amyotrofické laterární sklerózy, Parkinsonovy choroby, Huntingtonovy choroby, Alzheimerova syndromu

Cílená logopedická péče je zaměřena na rozvíjení:

  • Smyslového vnímání (sluchového a zrakového) – zraková a sluchová percepce
  • Nosního dýchání a hospodaření s dechem
  • Slovní zásoby – pasivní, aktivní, percepce řeči
  • Vyjadřovací pohotovosti
  • Artikulační obratnosti
  • Fonematického sluchu
  • Kresby a grafomotoriky

Zásadním logopedickým požadavkem je úzká spolupráce s rodiči a intenzivní domácí příprava.
Ambulantní logopedická péče je poskytována po předchozím telefonickém nebo osobním objednání v pracovně logopeda.